Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“)
1. Kdo je správcem vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Tereza Klečková, která je provozovatelem stránek www.yogix.cz. Správce můžete kontaktovat na e-mailové adrese: iamyogix@gmail.com.
2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ zpracování
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
a) splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
b) splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, podle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví apod.
c) účely oprávněných zájmů Správce podle článku 6 odst. 1, písm. f) Nařízení.
3. Jaké údaje o Vás zpracováváme?
a) Osobní údaje zákazníků
Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a splnění povinností, které nám ukládá právní řád ČR.
Správce zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a kontaktní adresa, bankovní účet, e-mail, telefonní číslo, číslo, IP adresa. V omezeném množství je také možné pořizování audiovizuálních záznamů z akcí pořádaných Správcem a Provozovatelem webových stránek. Účastí na akci dává účastník souhlas k tomuto zpracování.
4. Oprávněný zájem správce
Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zasílání newsletterů, podpory marketingu, měření efektivity reklamních sdělení, sledování návštěvnosti webových stránek a statistik prodejů.
a) Google Analytics
Za účelem sledování návštěvnosti webových stránek Správce používá Google Analytics, díky kterému pak může tento web lépe optimalizovat (např. kolik návštěvníků navštívilo web E-shopu, kolik si zobrazili stránek, z jakého místa (město, obec) stránky navštěvují). Neprovádí však profilování, k tomu by potřeboval Váš souhlas.
b) Cookies
Pro poskytování maximálního pohodlí uživatelů navštěvujících webové stránky používáme soubory cookies. Soubory cookies mohou být využívány i subjekty vkládajícími reklamu na webovou stránku a jinými partnery Správce. Cookies jsou textové informace zasílané serverem a ukládané na zařízení, které uživatel používá k přístupu na webovou stránku.
5. Komu Vaše údaje předáváme?
Správce nepředává Vaše osobní údaje třetím stranám. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny další podrobnosti.
6. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy
Obchodní dokumentace se zákazníky je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu, nejdéle však dva roky. Žádost o zrušení registrace a výmaz údajů můžete zaslat z e-mailové adresy, se kterou je registrace spojená na náš e-mail iamyogix@gmail.com.
7. Vaše práva
Nemáte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. Avšak poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.
Správce tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu
(i) požadovat u Správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
(ii) opravy údajů nebo výmazu, popř. omezení zpracování,
(iii) vznést námitku proti zpracování,
(iv) vznést námitku na přenositelnost údajů.
Tato práva je možno uplatit u oprávněné osoby prostřednictvím e-mailu iamyogix@gmail.com.
Kterýkoli subjekt údajů je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem. Kterýkoli subjekt údajů má právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy. Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz.

PROVOZOVATEL:
Mgr. Tereza Klečková
e-mail: iamyogix@gmail.cz
IČ:01956566